Wetgeving

Kan je al een huis kopen als je nog aan het scheiden bent?

Je wil gaan scheiden van je echtgeno(o)t(e) of je bent al in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. Kan je in dat geval al een nieuwe woning kopen? Of moet je wachten tot je echtscheiding definitief is?

 

Mensen die aan het scheiden zijn willen wel eens vermijden dat ze moeten gaan huren. Zij kiezen er dan ook wel eens voor om al een ander pand te kopen. Los van de vraag naar de opportuniteit van zo’n beslissing (je kan zo ‘gedwongen worden’ om een minder gunstige regeling bij de echtscheiding te aanvaarden om financiële redenen) rijst de vraag of zo’n aankoop juridisch wel kan.

Scheiding van goederen

Alles hangt af van het huwelijkscontract waaronder je getrouwd bent. Ben je gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan kan je dadelijk een nieuw huis kopen. Je (bijna ex-) echtgenoot moet dan niet meetekenen voor die aankoop. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je voldoende geld hebt voor de aankoop (of dat je een lening kan krijgen).

Wettelijk stelsel

Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten), dan ligt dit moeilijker. Als je dan nog niet effectief gescheiden bent, dan kan je het onroerend goed niet zomaar alleen aankopen. Je kan al evenmin alleen een lening aangaan. Je bijna ex zal dus nog moeten meetekenen. Er zal dan ook nog een voldoende communicatie tussen jou en je ex moeten zijn.

Wederbelegging

Als je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en je hebt eigen gelden, dan kan je eventueel het onroerend goed aankopen met dat eigen geld. Dat moet dan wel voorzien worden in de notariële verkoopakte. Daar moet instaan dat er sprake is van een ‘wederbelegging met eigen gelden’. Ook dan moet je echtgeno(o)t(e) tussenkomen in de akte om de wederbelegging te bevestigen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

Wet BREYNE (30 sept. '08)

Alle appartementen die bij ons op plan verkocht worden , vallen onder de strikte bepalingen van "Wet Breyne" . Deze wetgeving is vrij complex, maar is in het leven geroepen om de koper te beschermen. (voltooingswaarborg van de aannemer, facturatie in schijven met attest van de architect, vaste prijs, 10-jarige waarborg op de gebouwde constructies, waterdichte verkoopsovereenkomst, schadevergoeding bij laattijdige oplevering, enz...)
 
 
 
 
 
meenemen van registratie (30 sept. '08)

MEENEEMBAARHEID
De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratierechten kunnen in mindering worden gebracht van de registratierechten verschuldigd op een nieuw aangekochte woning.


Er bestaan twee vormen van meeneembaarheid:


Meeneembaarheid door verrekening

Indien de oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt verkocht en dan een nieuwe woning-hoofdverblijfplaats wordt gekocht, kunnen de vroeger betaalde rechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) worden verrekend bij de registratie van de aankoop van de nieuwe woning-hoofdverblijfplaats. Dit noemt men de meeneembaarheid door verrekening.


Meeneembaarheid door teruggave

Indien een nieuwe woning-hoofdverblijfplaats wordt gekocht vooraleer de oude woning-hoofdverblijfplaats wordt verkocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) onmiddellijk na de verkoop van de oude woning-hoofdverblijfplaats worden verrekend. Dit noemt men de meeneembaarheid door teruggave.

Het mee te nemen bedrag aan betaalde registratierechten is in beide gevallen steeds beperkt tot een maximum van € 12.500.

Tussen verkoop van de oude woning en aankoop van de nieuwe woning, in welke volgorde ook, mag niet meer dan 2 jaar verlopen (5 jaar indien de nieuwe aankoop een bouwgrond is).

De regels omtrent meeneembaarheid zijn complex - raadpleeg uw notaris voor een correcte berekening.
 
 
 
 
 
 
 
KOSTEN ? HOEVEEL ? (30 sept. '08)
Alle vermelde prijzen van de panden zijn exclusief kosten. In de kostenberekening wordt enkel rekening gehouden met de berekening van BTW (op de constructies) en REGISTRATIE (op het grondaandeel).

Omdat wij hoofdzakelijk nieuwbouw verkopen dient U rekening te houden met volgende kosten :


NOTARIS :
Voor de aankoop van het grondaandeel , dient er een akte te verlijden voor de notaris.

REGISTRATIE (10 % in vlaanderen), op het grondaandeel.
ERELOON (volgens barema) +- 1.700 €
FMA (forfaitaire minimum aktekosten) +- 500 €
Deze bedragen zijn slechts een schatting voor een gemiddeld appartement.


BTW op de facturen van de aannemer (21% Federaal), op de constructie of bouwaandeel.


VERMINDERING REGISTRATIE (abattement) kan ingeroepen worden bij een eerste eigendom.

MEENEEMBAARHEID VAN REGISTRATIE , kan ingeroepen worden bij de verkoop van een vorige eigendom.

Door het feit dat deze bedragen sterk kunnen afwijken van elkaar, alsook de preciese voorwaarden , raden wij U aan uw notaris te raadplegen.

 
 
 
 

 

Het energieprestatiecertificaat (30 sept. '08)

 

Vanaf 1 november 2008 wordt het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van woningen, appartementen, ... verplicht. Vanaf 1 januari 2009 gaat de verplichting ook in voor verhuur van woongebouwen. 

Het energieprestatiecertificaat informeert de potentiële kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die adviezen zijn adviserend en sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd worden

In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving (EPB regelgeving: energieprestatie en binnenklimaat)

De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.

Bij verkoop van de woning wordt het EnergiePrestatieCertificaat overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC.

Het EnergiePrestatieCertificaat is 10 jaar geldig, ook als de woning opnieuw wordt verkocht of verhuurd.

Gedetailleerdere informatie over het EPC vindt u op www.energiesparen.be/epcparticulier.

  

abattement (30 sept. '08)

ABATTEMENT
Dit wil zeggen dat de eerste € 15.000 van de heffingsgrondslag vrijgesteld is van registratierechten.

Deze vrijstelling is zowel van toepassing bij aankopen aan 10 % als bij aankopen aan 5 % registratierechten.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
- een natuurlijk persoon zijn (dus geen vennootschap);
- het onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom aankopen (dit mag door meerdere personen samen);
- geen van de kopers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor het geheel (volle) eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België dat tot bewoning is bestemd;
- de hoofdverblijfplaats vestigen in het onroerend goed: indien het een woning betreft, binnen de 2 jaar na de aankoop; indien het een bouwgrond betreft, binnen de 5 jaar na de aankoop.

De voorwaarden omtrent abattement zijn complex - raadpleeg uw notaris voor een correcte berekening.

 
 
 
 

Goed investeren is de dag van vandaag geen makkie! (29 sept. '08)

Sinds het begin van het decennium halen eigenaars van vastgoed heel wat meer winst binnen dan aandeelhouders. Na een aantal jaren in stijgende lijn, ging het Belgische residentieele vastgoed er vorig jaar met nog een 6 à 8 % op vooruit.
Voor eigenaars die hun pand verhuren, is de winst dubbel, want de huur komt nog eens bovenop de uiteindelijke meerwaarde.
Het blijft mooi als we dat vergelijken met bankbeleggingen.
Temeer omdat het op lange termijn redelijk is te anticiperen op een stijging van de vastgoedprijzen met 3% per jaar.
 
 
 
 
 
 
 
Hebt U recht op een PREMIE ? (01 dec. '07)

Bij het bouwen van een nieuwe woning zijn tal van premies te "verdienen". Wie , wanneer en waar U recht op heeft is weer niet zo eenvoudig. Raadpleeg daarom de website www.premiezoeker.be

 
 
 


Een overbruggingskrediet is interessant als u uw nieuwe woning moet betalen en uw oude woning nog niet verkocht is. (02 dec. '99)
Wat is een overbruggingskrediet?

Zowel bij de aankoop van een nieuwbouw- als van een bestaande woning kan er een aanzienlijke periode liggen tussen het moment van aankoop en het betrekken van de nieuwe woning, zodat u nog voor korte of langere tijd in uw huidige woning blijft wonen. Een overbruggingskrediet kan in een dergelijk geval een oplossing bieden voor het tijdelijke financiële tekort: dubbele hypotheeklasten, de toekomstige opbrengsten van uw huidige woning die benodigd zijn voor de nieuwe hypotheek, de rente van het krediet zelf en de kosten voor het afsluiten van de hypotheek.


Het brugkrediet (DEXIA)

Het brugkrediet is de ideale oplossing die u toestaat een tijdelijk geldgebrek op te lossen zonder dat u aan uw spaarcenten moet komen.


Soepel terugbetalen
Het brugkrediet is bijgevolg een krediet op korte termijn, namelijk de tijd die u nodig hebt om uw huis te verkopen. Er is geen vooropgesteld afbetalingsschema. U betaalt enkel de maandelijkse intrestlasten.

De terugbetaling van het brugkrediet gebeurt met de opbrengst van de verkoop van uw woning. Er is geen vast terugbetalingsschema omdat dit een kredietopening is. Het saldo moet op de vervaldatum van het contract volledig aangezuiverd zijn. Gedeeltelijke of totale aanzuiveringen zijn toegestaan voor de vervaldatum zonder wedderbeleggingsvergoeding.

De maximale duur van het brugkrediet is drie jaar.

Opmerking: Als u een hypothecaire inschrijving als waarborg kunt voorleggen, wordt uw krediet in feite een overbruggingskrediet